Let op, geld lenen kost ook geld.

Kan ik een lening splitsen?

0

Hypothecaire lening splitsen mogelijk?

De herfinanciering van een lening – al dan niet bij een andere kredietverstrekker – biedt mogelijkheden tot optimalisatie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de lening te splitsen in verschillende looptijden. Een deel kan dan bijvoorbeeld op 20 jaar terugbetaald worden, en het resterende deel op 15 jaar.

Door op bovenstaande manier op te splitsen, valt na een bepaalde periode (15 jaar in ons voorbeeld) een deel van de last weg, maar je kan wel blijven genieten van de woonbonus.

Notariskosten besparen door opsplitsen lening?

Wie geld leent om een woning te kopen, zal veel belang hechten aan de fiscale aftrek waarvan men kan genieten. In eerste instantie wordt het belangrijk om voldoende te lenen zodat er geen aftrek verloren gaat.

Een hypotheek vestigen zal altijd de tussenkomst van een notaris vereisen. Een mogelijkheid om kosten uit te sparen – als de fiscale korf gevuld is – kan zijn om de lening van de aankoop gedeeltelijk te financieren door een lening met hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving. Op die manier kan je inschrijvingskosten besparen.

Hou er wel rekening mee dat de kredietgever mogelijks een hoger tarief tracht aan te rekenen voor de lening met hypothecair mandaat. In dat geval zal je moeten onderhandelen om te trachten de rentevoeten gelijk te trekken. Veel banken zijn hiertoe bereid om dit te doen. Ook met dossierkosten zal je in dit geval rekening moeten houden om het totale voordeel te berekenen.

Opgelet: een lening die louter dient om bouwgrond aan te kopen komt niet in aanmerking voor de woonbonus. Een losstaande lening voor de aankoop van een bouwgrond kan je eventueel financieren door een lening met hypothecair mandaat, om vervolgens een nieuwe lening met hypothecaire inschrijving aan te gaan voor de bouwwerken.

Lening splitsen als risicobeperking?

Een motivatie om de lening op te splitsen was in het verleden vaak het spreiden van het risico. Voor de ene lening kon dan gekozen worden voor een variabele rentevoet, terwijl de andere lening een vaste rentevoet bleef behouden. Door verschillende rentes en looptijden te combineren trachtte men voordelen te behalen en vooral risico’s te spreiden.

In tijden van lage interesten is dit niet zozeer meer aan de orde, maar het spreiden van een lening over twee leningen met verschillende looptijden kan nog steeds nuttig zijn afhankelijk van jouw toekomstplannen.

Lening splitsen na echtscheiding

Na een echtscheiding heeft men veel vragen. Een van die prangende vragen is dan ook wat er gebeurd met de woning en wat er met bestaande leningen dient te gebeuren. Sowieso zullen hieromtrent afspraken moeten gemaakt worden en regelingen getroffen moeten worden.

Een van de beslissingen die kan genomen worden is om de woning te verkopen, de lening terug te betalen en vervolgens het overschot te verdelen. Een andere mogelijkheid is echter dat één van de partners het eigendomsaandeel van de andere partner overneemt.

Het is dan de bedoeling dat de overlatende partner ontlast wordt als kredietnemer, en dat de overnemende partner de resterende schuld van de lening op zich neemt. Hiervoor is echter wel toestemming van de bank nodig.

De bank wil immers met zekerheid kunnen stellen, dat de overnemende partner solvabel genoeg is en de schuld ook effectief kan terugbetalen. Vaak vormt dat een probleem wat er voor zorgt dat de bank deze ontlasting niet verleent. Het gevolg hiervan is dan ook dat de overlatende partner mede aansprakelijk blijft en bij uitblijven van betaling, op de zwarte lijst van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) kan terechtkomen.

Laat u bij een echtscheiding bijstaan door een bemiddelaar en scheidingsconsulent om alles vlot te laten verlopen. Ook bij de praktische en administratieve zaken kan deze persoon u bijstaan.

Lening splitsen tussen onderneming en privé?

Indien een deel van het pand beroepsmatig zal gebruikt worden door een eenmanszaak, kan het opportuun zijn om de lening op te splitsen en het beroepsmatig deel via de eenmanszaak te financieren. De intrest kan dan als beroepskost afgetrokken worden (aan het marginaal tarief) wat fiscaal wel vrij interessant is.

Bij een opsplitsing dien je er wel op te letten dat de fiscale korf volledig kan gevuld worden. Uw bank of kredietverstrekker kan je hierbij zeker helpen om het juiste bedrag te helpen bepalen.

Ook bij vennootschappen kan dit interessant zijn. Wie werkt vanuit een vennootschap (BVBA, NV, …) heeft vaak een financiële reserve binnen die vennootschap. De lening kan ook in dit geval opgesplitst worden als de vennootschap mede-eigenaar wordt van de woning, waarvan een deel beroepsmatig gebruikt wordt. De vennootschap financiert dan als het ware mee.
Het spreekt voor zich dat dit bijkomende gevolgen kan hebben en dat een goed overleg met de bank en de boekhouder noodzakelijk is om hierop te anticiperen. Eventuele alternatieven kunnen dan ook besproken worden. Zo kan het misschien interessanter zijn om alsnog het pand volledig privé te kopen om vervolgens het beroepsmatig deel te verhuren aan de vennootschap.

Samengevat

Een lening opsplitsen is mogelijk en kan in sommige gevallen voordelen met zich meebrengen. Tracht er voor te zorgen dat de opsplitsing voorzien in een fiscaal deel (maximale aftrek woonbonus) en een restant.

Het bedrag opsplitsen in verschillende leningen kan nuttig zijn om de maandelijkse last op termijn te verlagen. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld kinderen hebt die gaan studeren. Zo valt rond die tijd de maandelijkse last weg en heb je meer financiële ademruimte om je kinderen financieel bij te staan.

Vergelijk steeds verschillende banken als je op zoek bent naar een nieuwe lening, of een bestaande lening wilt herfinancieren of opsplitsen. Een dienstverlener zoals Hypotheek.winkel helpt je hierbij door meer dan 25 leningen van banken te vergelijken.